قانون کار جمهوری اسلامی ایران

 ماده ۱- کلیه کارفرمایان ، کارگران ، کارگاه ها ، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند .  فصل اول- تعاریف و اصول کلی ماده ۲- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق…

قانون مالیات های مستقیم با آخرین تغییرات

باب اول: اشخاص مشمول مالیات ماده ۱- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند: ۱ -کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم. ۲ -هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا…

قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون مالیات بر ارزش افزوده مشتمل بر پنجاه و سه ماده و چهل و هفت تبصره در جلسه ۱۷/۲/۱۳۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است فصل اول –  کلیات و تعاریف ماده ۱_ عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین…