دانلود آخرین فرمت صورت های مالی نمونه تهیه شده توسط سازمان حسابرسی و بورس

آخرین فرمت صورت های مالی نمونه که توسط سازمان حسابرسی و بورس تهیه و به شرکت ها ابلاغ شده است. ۱-صورت های مالی نمونه شرکت اصلی ۲-صورت های مالی نمونه تلفیقی لازم به توضیح است که این صورت های مالی بر اساس آخرین استانداردهای حسابداری تهیه شده است. با عنایت…