قانون مالیات های مستقیم با آخرین تغییرات

باب اول: اشخاص مشمول مالیات ماده ۱- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند: ۱ -کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم. ۲ -هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا…