قانون کار جمهوری اسلامی ایران

 ماده ۱- کلیه کارفرمایان ، کارگران ، کارگاه ها ، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند .  فصل اول- تعاریف و اصول کلی ماده ۲- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق…